Sunday, January 11, 2009

லஸ்ஸியை பற்றி ஒரு சிறிய கட்டுரை

இன்று , இந்தியாவில் துணி துவைக்கும் இயந்திரங்களை லஸ்ஸி செய்ய உபயோகம் செய்வது பற்றி ஒரு சிறிய கட்டுரை எழுதினேன். http://myeatingplaces.pbwiki.com/Lassi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...